Blog . Profile . Archive . Email . Design by .مرد فضايي

» سابقا فضایی :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» ۱۳۸٧/٢/٧ :: ۱۳۸٧/٢/٧
» عیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: ۱۳۸٦/۱/٢
» ۱۳۸٥/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» خيلی دوست دارم :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» ۱۳۸٥/٥/۸ :: ۱۳۸٥/٥/۸
» مرد فضايی پر! :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٥
» من... :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۳
» نمی دونم! :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٢
» رفتنی رفتنيست! :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٧
» چه کنم با دل تنها :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٦
» رفت :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» حاج خانوم :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٢
» آخرين تير :: ۱۳۸٤/۱٢/۸
» خودکشی :: ۱۳۸٤/۱٢/٦
» روزی از روزهای خدا ورژن ۲ :: ۱۳۸٤/۱٢/۳
» روزی از روزها :: ۱۳۸٤/۱٢/۱
» نرو..... :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٧
» دلم گرفته :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
» هديه برف :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» عاشورا :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٦
» دلم سوخت برای.... :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۳
» يک سال گذشت :: ۱۳۸٤/۱۱/۱
» دل نا محترم! :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٦
» ضد حال :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
» لالايی :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٦
» خدايا :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
» چشم :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» عنوان نداره :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» بستم :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
» من از او .......... :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» درد نداشتن ۲ :: ۱۳۸٤/٩/۱٠
» درد نداشتن :: ۱۳۸٤/٩/٧
» عجب رسمی داری ای دوره زمونه :: ۱۳۸٤/۸/٢٩
» ۱۳۸٤/۸/٢۳ :: ۱۳۸٤/۸/٢۳
» بابايی۲ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» روزهای ٍ سبز :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» عبور :: ۱۳۸٤/۸/۳
» غروب جمعه :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» نفرت :: ۱۳۸٤/٧/۱٥
» سفر :: ۱۳۸٤/٧/٩
» دلم تنگ شده بود :: ۱۳۸٤/٧/٦
» اگر........... :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» جریـــــــــــــمه :: ۱۳۸٤/٦/٢٥
» روزها گذشت ..... :: ۱۳۸٤/٦/۱٦
» دلم گرفت :: ۱۳۸٤/٦/۱٢
» موسسه دهش پور :: ۱۳۸٤/٦/۱٠
» یاد گرفتم :: ۱۳۸٤/٦/٧
» برای..... :: ۱۳۸٤/٦/٦
» آهــــــــــــــــــای آدما :: ۱۳۸٤/٦/۳
» روز پدر :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» آرزو :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
» نسل سوخته :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
» نفرين :: ۱۳۸٤/٥/۱٥
» هوس :: ۱۳۸٤/٥/۱٠
» آخر قصه :: ۱۳۸٤/٥/٧
» آب دريا :: ۱۳۸٤/٥/٤
» لحظه ها :: ۱۳۸٤/٥/٢
» آخرين حرف هاش :: ۱۳۸٤/٤/٢٥
» آدمکش نيازمنديم :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» مرگ آرزوها :: ۱۳۸٤/٤/٢٠
» من اومدم :: ۱۳۸٤/٤/۱٧
» آخر قصه :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
» يک قدم تا انتهای فضايی! :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٢
» مرد فضايی گچی! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
» مرد فضايی معلق!!!! :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
» هديه برف :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٠
» کابــــــــــــــــــــوس :: ۱۳۸۳/۱٢/٦
» دعا کنيد :: ۱۳۸۳/۱٢/۱
» تولد يک سالگی مرد فضايی :: ۱۳۸۳/۱۱/٢۸
» چرا عاشق نباشم؟ :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٤
» تازه دارم می فهمم :: ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
» يک سال گذشت :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» روز ميلاد :: ۱۳۸۳/۱۱/۸
» بخشش :: ۱۳۸۳/۱۱/٦
» زخم دروغ :: ۱۳۸۳/۱۱/۳
» زندگی سر گذشت در گذشت آرزوهاست :: ۱۳۸۳/۱۱/٢
» هميشه دليلی برای خنديدن هست :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» نيومده رفتيم :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٠
» دوستی :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» بی خبر رفت و ......... :: ۱۳۸۳/٩/۸
» خواب :: ۱۳۸۳/٩/۳
» دلم برای کسی تنگ است :: ۱۳۸۳/۸/٢۸
» ۱۰ ثانيه :: ۱۳۸۳/۸/٢٢
» علی :: ۱۳۸۳/۸/۱٥
» نوشته های من و ....... :: ۱۳۸۳/۸/۱
» ۴۰روز و ۴۰ شب :: ۱۳۸۳/٧/٢٦
» تا اطلاع بعدی :: ۱۳۸۳/٧/۱۸
» انتظار :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
» تنهای تنها بی کس و تنها :: ۱۳۸۳/٧/۱٤
» تو معنای يه احساس قشنگی :: ۱۳۸۳/٧/۱٠
» گريه کردم گريه کردم اما درددمو نگفتم :: ۱۳۸۳/٧/۳
» گذشت آن زمان که آن سان گذشت :: ۱۳۸۳/٦/۳۱
» دل من زندون داره تو می دوني :: ۱۳۸۳/٦/٢٦
» چرا از من گذشتی؟؟ :: ۱۳۸۳/٦/٢٢
» به خاطر هيچ کس :: ۱۳۸۳/٦/۱۸
» اون شب قاطی بودم :: ۱۳۸۳/٦/۱٦
» من قاطيم!! :: ۱۳۸۳/٦/۱٤
» ادامه داستان :: ۱۳۸۳/٦/۱۱
» پس گردنی از خدا!!! :: ۱۳۸۳/٦/۱٠
» ادامه همون بطريه!!!! :: ۱۳۸۳/٦/٩
» يه بطری ديگه!! :: ۱۳۸۳/٦/۸
» بطری سرگردان :: ۱۳۸۳/٦/٧
» يا ابوالفضل :: ۱۳۸۳/٦/٥
» مشکی رنگ عشق :: ۱۳۸۳/٦/٤
» خر عاشق!! :: ۱۳۸۳/٦/۳
» خدايا :: ۱۳۸۳/٦/۳
» خر بوست نکنه!! :: ۱۳۸۳/٦/٢
» ۱۳۸۳/٥/۳٠ :: ۱۳۸۳/٥/۳٠
» مرگ رنگ :: ۱۳۸۳/٥/٢٩
» نبوی :: ۱۳۸۳/٥/٢۸
» آقای بـــــــــــــــــــــــــــوش! :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» کاسترو :: ۱۳۸۳/٥/٢٦
» تنهايی :: ۱۳۸۳/٥/٢۳
» زين گونه ام :: ۱۳۸۳/٥/٢٢
» bye baby :: ۱۳۸۳/٥/٢٢
» داشتم فراموشت ميکردم اما....... :: ۱۳۸۳/٥/٢٢
» تمدن :: ۱۳۸۳/٥/٢٠
» شعر فضايی!! :: ۱۳۸۳/٥/٢٠
» ۱۳۸۳/٥/٢٠ :: ۱۳۸۳/٥/٢٠
» مــــــــــــــــــــادر :: ۱۳۸۳/٥/۱٧
» بی سر و پايی نکنيم :: ۱۳۸۳/٥/۱٦
» طلبه عشق ز هر :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» که اگر خطرمان تنها ماند :: ۱۳۸۳/٥/۱٥
» يادمان باشد :: ۱۳۸۳/٥/۱۳
» رفتـــــــــــــــــــن :: ۱۳۸۳/٥/۸
» نسل سوخته :: ۱۳۸۳/٥/۸
» بــــــــــــــــــــــــــاور :: ۱۳۸۳/٥/٧
» c&g fuckers :: ۱۳۸۳/٥/٦
» عشق :: ۱۳۸۳/٥/٦
» سيستم علی اصغری!!! :: ۱۳۸۳/٥/٥
» توضيح در مورده ايدز :: ۱۳۸۳/٥/٤
» ايدز :: ۱۳۸۳/٥/٤
» ادامه غم و غصه :: ۱۳۸۳/٥/۱
» غم وغصه :: ۱۳۸۳/٤/۳۱
» تولد :: ۱۳۸۳/٤/۳۱
» شروعی تازه :: ۱۳۸۳/٤/۳۱
» قهرمان :: ۱۳۸۳/٤/٢٤
» زندگی زيباست اگر................. :: ۱۳۸۳/٤/٢٢
» دوست داشتن يا عشق؟کدام يکی؟ :: ۱۳۸۳/٤/٢۱
» باز گشت :: ۱۳۸۳/٤/٢٠
» ۱۳۸۳/۱/٢ :: ۱۳۸۳/۱/٢
» بی وفایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی :: ۱۳۸۳/۱/٢
» عيد :: ۱۳۸۳/۱/۱
» چرت و پرت :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٩
» حرف تند! :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٧
» حرف دهم :: ۱۳۸٢/۱٢/٢٥
» حرف هشتم :: ۱۳۸٢/۱٢/٢۱
» حرف هفتم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۸
» حرف ششم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٤
» حرف چهارم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
» حرف سوم :: ۱۳۸٢/۱٢/۱٢
» حرف دوم :: ۱۳۸٢/۱٢/٧
» حرف اول :: ۱۳۸٢/۱۱/٢٩
نوشته شده در ساعت توسط مدیر |


Design By : Night Skin